Sayfalar

Kategoriler

Sağlık Bilgileri

Toksoplazma

Toksoplazma Bulaşıcı bir hastalık olan toksoplaz-moz erişkinlerde ateş, beyin-omuriHk il-tîhabı, deri döküntüleri, eklem ve kas ağrıları ile ortaya çıkar. Doğumsal tok-soplazmoz asalağın anneden dölüte g eç­mesi sonucunda birçok organın etkilen­mesi biçiminde görülür. Gözde ve be­yind e oluşan lezyonlann dışında kalan­lar iyileşebilir, bazen göz ve beyinde or­taya çıkan bozukluklar haftalar ya da aylar sonra belirti verebilir.

Toksoplazma Nedenleri

Toksoplazmoza yol açan etken Toxop-lasma göndü bilimsel adıyla tanınan Protozoa protozoonlar grubundan bir tekhücrelidir. Bu protozoon yalnız hücre içinde yaşayan bir asalaktır. Hemen he­men bütün doku hücrelerinde, ama Özel­likle kaslarda ve merkez sinir sistemin­de ürer. Asalağı n dokularda oluşturduğu kistlerin sınırlan belirlidir ve esnek bir zarla çevrilidir. Asalaklar bunların için­de aylarca, yıllarca, hatta konağın bütün yaşamı boyunca canlı kalabilir.

NASIL BULAŞIR

Toxoplasma gondii kedi ve öbür kedigil­lerde yaşayan bir asalaktır. Kedinin ba­ğırsak epitel hücrelerinde etkin evredeyken ürer ve dönüşüme uğrayarak ookist biçimini alır. Ookistler dışkıyla kedi ba­ğırsağın dan dışan atılır. Dış ortamın ısı ve nem koşullarına bağlı olarak 1-5 gün içinde olgunlaşır. Her bir ookist kendi içinde dört yeni asalak yavrusu oluştu­rur. Kedigillerden olmayan memelilerin ya da kuşların ookistleri yemesi duru­munda, asalak bunlann do kularında da çoğalarak bütün vücutlarına yayılır.
Hızlı üreme evresinden sonra, asa­laklar kistlerin içinde toplanır ve üreme hızlan yavaşlar. Özellikle hastalığın bu­laştığı hayvanların etleri çiğ ya da az pişmiş olarak yendiğinde, kistler insanın sindirim kanalına ulaşır ve burada patla­yıp dağılır. Serbest duruma gelen asa­laklar kısa bir süre bağırsak epitelinde kaldıktan sonra vücut dokularına yayıla­rak hücrelerde üremeye başlar. Hastalık gebelik sırasında bulaşırsa, asalak dölüte de geçerek dölütün özellikle beyin doku­sunda ve gözlerinde lezyonlara yol aça­bilir. Gözde en çok koryoretinit damar-tabska ve ağtabaka iltihabı ortaya çıkar.

GÖRÜLME SIKLIĞI
Toxoplasma gondii enfeksiyonu hayvan ve insanlarda çok yaygın olarak görül­mektedir. Ama görülme sıklığı çevresel, toplumsal ve ekonomik çok çeşitli ko­şullara bağlı olarak bölgeden bölgeye büyük ölçüde değişir. GelLr düzeyi yük­sek bölgelerde beslenen ev kedilerinin yo ksul bölge kedileri Ölçüsünde birer asalak deposu olmamalannın nedeni, paketlenmiş sağlıklı mamalarla beslen­meleri ve yattıklan yerlerin her gün de­ğiştirilen temiz örtülerle kaplanmasıdır. Kediler toksoplazmozun en Önemli kay­nağını oluşturur. Ama kedilerin bulun­madığı ortamlarda da enfeksiyonun or­taya çıkabileceği unutulmamalıdır.

İstatistik verilere göre erişkin nüfu­sun yüzde 1 ‘i yılda en az bir kez hastal ğa yakalanma tehlikesi altındadır. Her 500-1.000 doğum olgusundan birinde toksoplazmoz görülmektedir. Gebelikte ortaya çıkan bu son derece yüksek en­feksiyon görülme oranına karşın hasta­lık önemli bir tehlike oluşturmaz. Çünkü bebeklerin yalnızca bi r bölümü hastalık bulaşmış olarak dünyaya gelir. Bunların da yalnızca küçük bir bölümünde olu­şum bozukluklan görülür. ABD’de ge­beliğin başlamasından sonra Toxoplas-ma gondii bulaşmış 100 kadın üzerinde yapılan bir araştırmada, bu annelerden 60#8242;ının hatalıksız çocuk doğurduğu sap­tanmış, geriye kalan 40 annenin çocu­ğunda enfeksiyona rastlanırken, bunla­rın yalnız 10#8242;unda birkaç lezyon belir­len miştir. Dölüt için en büyük tehlike, gebeliğin ilk ve ikinci Üç aylık dönemin­de bulaşmanın gerçekleşmesidir. Çok ender olmakla birlikte, kan ve organ nakliyle de hastalık bulaşabilmektedir.

Toksoplazma Belirtileri:

Erişkinlerde Toxoplasma gondii enfek­siyonu, olguların yaklaşık yüzde 80#8242;mde belirtisiz seyreder ya da yalnızca hafif bir genel halsizlik durumuna ve boyun lenf bezlerinde büyümeye yol açar.
Toksoplazmozun 3 tip i vardır. Ender görülen akut tipinde hastalık kızartılı deri döküntüleri, ateş, genel durumun ileri derecede bozulması, nefes alma zorluğu, kalp ve beyin lezyonlan sonu­cunda ortaya çıkan bir dizi belirtiyle çok hızlı bir biçimde başlar. Bu durumdaki hastayı ölümden kurtarmak çoğu kez mümkün olamaz.
Subakut tipte en önemli belirti, ateş­le birlikte ortaya çıkan ya da tek başına görülen yaygın lenf bezi büyümesidir. Bu durum birkaç ay içinde iyileşir.

Kronik toksoplazmoz hastalığa bağı­şıklık gösteren kişilerde gözlenir. Bu ol­gularda zaman zaman etkinlik kazanan kistler bulunur. Asalakların açığa çık­ması durumunda vücut hemen iltihap yanıtını verir ve vücuda yay ılan mikro­organizmaların hepsi yok olur.

Akut doğumsal toksoplazmozda be­beğin özellikle merkez sinir sisteminde şiddetli iltihaplanma, doku ölümü ve kireçlenme odaklan bulunur. Beyindeki çeşitli bozukluklara bağlı olarak kafa­nın aşırı derecede küçük mikr osefali ya da büyük makrosefali olması, be-yin-omurilik sıvısının beyin karıncıkla­rında birikmesi hidrosefali, gözde da-martabaka ve ağtabaka iltihabı koryo-retinit, ayrıca dalak büyümesi ve san­lık gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Akut gelişen olgularda bebek genellikle ya­şamının ilk aymda yitirilir. Yaşayabi­len bebeklerde çoğunlukla ağır zekâ geriliği, psikomotor zihinsel ya da ruhsal etkinliğe bağlı kas hareketi bo­zukluklar, tam ya da kısmi körlük görü­lür. Subakut gelişen doğumsal toksop­lazmozda belirtiler doğumdan çok son­ra beyinde kireçlenme, gözde koryore-tinit ve psikomotor bozukluklar biçi­minde ortaya çıkabilir.

Tanı için, hastalığa^yakalanan kişi­lerdeki klinik belirtilere ek olarak, asa­lağa özgü antikorların alınan kan örne­ğinde araştırılıp belirlenmesi gerekir.

TEDAVİ
Toksoplazmozun tedavisinde en çok, ağız yoluyla alınan iki ilaç birlikte kul­lanılır. Bunlardan pirinıetamin ilk 1-3 gün içinde 75 mg, izle yen 4 haf ta bo­yunca 25 mg verilir. Sulfadiyazin ise aynı sürede her altı saatte bir 1 gr olarak verilir.
Pirimetamin çok zehirli bir ilaçtır. Dolayısıyla tedaviyi birkaç kez yinelemek gerektiğinde, bir önceki tedavi ile yeni tedavi arasında birkaç haftanın geç­mesi zorunludur.

KORUNMA
Alınacak çok basit önlemlerle tok-soplazmozdan korunulabilir. Özellikle gebelik süresinde çiğ ya da az pişmiş et yenmemelidir. İkinci olarak, hastalığın yayılmasında en önemli konak olan ke­dilerle ilişkinin kesilmesi ve kedi pis­liklerinin her gün gömülme si ya da ka­nalizasyona atılması çok yararlıdır. Oo-kistler ancak 1-5 günde yeni asala kl arı oluşturabilecek duruma gelir.
Gebe kalındıktan sonra toksoplaz­moz tanısı konmuşsa, dölüte yüzde 25 olasılıkla enfeksiyonun geçeceği ve al­tıda bir olasılıkla da doğacak bebekte belirgin oluşum bozuklukları görülebi­leceği konusunda anne adayım bilgilen­dirmek gerekir.

Bu bilgilendirmenin, olası bir gebeli ği sona erdirme işlemi­nin zamanında gerçekleştirilebilmesi açısından, gebeliğin 20. haftasından ön­ce yapılması zorunludur.


Diğer Konular


 • varıs

 • Yalancı Gebelik

 • Kuru Üzüm

 • Oliguri Az İdrara Çıkma

 • Yeşil elma

 • Septik şok • Okunma: 5611 | Oy: 13 | Yazar:
  Değerlendir:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Arkadaşına Gönder      Yazdır
   

  Yorumlar

  Yazan : cemile şahin
  iki evladım var kızım 30 yaşında spastik engelli...ikinci gebeliğimde kızımdan dolayı ve daha sağlıklı bir bebek sahibi olma adına çapa tıp fakültesinde kadın hast.dr sinan berkmana gittim kızımın rahatsızlığını dile getirdim ve bir takım tahlil ve tetkik sonucu bende kanımda toksoplazma olduğu tanısı kondu ..ne olduğunu bilemediğim bu teşhis doktorumun \önemli birşey değil böyle bir sürü insan var\demesiyle gebe kaldım ve aradan 20 yıl geçti iki yıl evvel oğlumun ani düşmeleri sebebiyle bakırköy ruh sinirde yapılan tetkiklerinde sonra acı gerçeği öğrendikki !!oğlum anne karnında Arnold cahari 1 diye sendromla doğmuş..yani hastaneden bana verilen \yeni doğan taraması\anladımki gerekli tetkik falan yapılmamış ve ben bu yeni doğan taraması belgesini çocuğumun kimliği gibi muhafaza etmekteyim zira şimdi tedavi eden doktorlarımız iyiki saklamışsınız diyorlar ama nafile bu oğlumun giden sağlığını geri getirirmi heyhaaat : bu yazımı hipokrat yemini eden doktorlarımıza ve bebek dünyaya getireceke annelere ithafen yazılmıştır tarafımdan...dilerim sesime ses olacak bir yetkiliye ulaşır bu \ANNE ÇIĞLIĞIM\

  Yorum Yaz

  Adınız :
  E-mail Adresiniz :
  Yorumunuz :
  Güvenlik Kodu :

  Yeni Eklenenler

  İstatislikler

  saglikbelirtileri.com
  Zayıflamak